Xây dựng thương hiệu cho dự án thực cảnh Tuần Châu

Trong những năm vừa qua Tập đoàn Tuần Châu Hạ…